Ohita navigaatio
Mikä verkkosivustoilla mättää?

Verkkosivuston 9 tyypillisintä ongelmaa [ja ratkaisut niihin]

Blink_blogikuvitus_Verkkosivuston-9-tyypillisintä-ongelmaa_hero

Verkkosivustoilla on tiettyjä usein toistuvia ongelmia, jotka hankaloittavat käyttöä ja heikentävät sivuston hakukonelöydettävyyttä. Ongelmat ovat kuitenkin korjattavissa, joskus helpostikin.

Verkkosivuprojektit alkavat tyypillisesti lähtötilanteen arvioimisella. Käydään läpi, mitkä asiat toimivat ja mitkä asiat kaipaavat parantamista. Samoja huomioita nostetaan esiin design auditissa, jossa asiantuntijamme arvioivat sivustoa ja tunnistavat ilmeisimpiä kehityskohteita. Ihannetilanteessa käytettävissä on sivustoanalytiikkaa tai muuta dataa näkemyksen tueksi.

Alla on kuvattu tyypillisimpiä ongelmia, joita kohtaamme uudistamista tai päivittämistä kaipaavilla sivustoilla. Ongelmia ne ovat siksi, että sivustot eivät palvele tarkoitustaan: ne epäonnistuvat pitämään kävijät sivustolla, eivät ohjaa kävijää tavoiteltuun paikkaan, luovat heikosti liidejä tai eivät vakuuta, jolloin kävijät eivät juurikaan palaa sivustolle. Voi myös olla, että sivusto antaa kohdeyleisölle aivan vääränlaisen kuvan yrityksestä tai irrelevantin käsityksen tuotteesta tai palvelusta. Sivusto ei myöskään aina ole brändinmukainen tai viestii epätarkoituksenmukaisia asioita. Tällöin bounce ratet ovat tyypillisesti korkeita, orgaaninen liikenne vähäistä, liidikonversiot matalia ja hakukonelöydettävyys heikolla tasolla.

Mitä ne ongelmat siis ovatkaan?

1. Vanhentunut ilme

On tavallista, että sivusto kasvaa ajan mittaan ulos konseptistaan. Ne käyttöliittymälliset ratkaisut tai visuaaliseen ilmeeseen liittyvät valinnat, jotka ovat toimineet alunperin suunnittelun ajureina, vanhenevat. Voi olla, että sisällöt ovat muodostuneet erilaisiksi kuin alunperin oli suunniteltu. Voi olla, että uudistukset tuotteissa tai palveluissa ovat vaatineet erilaisia esitystapoja, minkä vuoksi sivuston visuaalinen rakenne haraa vastaan. Voi olla, että sivustoa on ylläpidetty monen ihmisen toimesta ja lopputulos on monenkirjava.

Usein käy myös niin, että sivustolle kertyy tarpeetonta tauhkaa kuin tilpehööriä piirongin päälle. Oma silmä tottuu, mutta uudet silmät näkevät vain epämääräisen sotkun. Sisältöjä on kenties päivitetty vaihtelevin ajatuksin ja tarpein. Tyylin eheys kärsii ja ammattimainen linjakkuus puuttuu.

Lisäksi on myös niin, että tyylit ja trendit kehittyvät. Se mikä oli uskottavaa muutama vuosi sitten, näyttää jo vanhanaikaiselta. 

RATKAISU:

Sivuston yleisilmettä tulee tarkastella aika ajoin “uusin silmin”. Moni asia on skarpattavissa ilman, että koko sivustoa tarvitsee räjäyttää. Sisältöelementtejä ja visuaalisia määrityksiä pystyy linjaistamaan myös ilman teknistä syväosaamista, jos vaan toteutus on tehty fiksusti ja sellaiselle alustalle, joka ei vaadi kovakoodiin kajoamista. Uskottava sivusto kehittyy ja on ajassa kiinni. 

Katso myös blogi verkkosivusuunnittelun visuaalisista trendeistä.  

2. Kuvailmaisun huono laatu tai linjattomuus

Sivustolla käytetyt kuvat, videot ja animaatiot ovat oma iso kokonaisuutensa. Varsinkin AI-aikakaudella tuotannon näennäinen helppous johtaa helposti siihen, että lähes jokainen kuva tai video on oma irtoideansa ja ilmaisulta puuttuu punainen lanka kokonaan. Valokuvien, kuvituksen, kuvakäsittelyn, grafiikan, animaatioiden ja videoiden tyylit eivät rakenna yhtä ja samaa brändiä vaan näyttävät enemmän kirpputorilta. Taiten tehdyt brändit taas erottuvat samoista syistä edukseen. Eheän brändin kuvasta tunnistaa jo ilman logoakin, mistä brändistä on kyse.

Kuvien, oli ne sitten stillejä tai liikkuvia, tekninen laatu, kuvakoot ja kokosuhteet ovat vielä oma erillinen muuttujansa. Näidenkin osalta on tärkeää luoda määritelty linja, jolloin voidaan varmistaa, että sekä vaikutelma että tekninen toimivuus ovat sitä mitä pitääkin. Sivuston tulee olla saavutettava ja toimia responsiivisesti kaikilla päätelaitteilla.

RATKAISU:

Tarkista, onko brändikirjassanne määritelty yllä mainitut asiat. Jos on, vertaa käytettyjä kuvia, videoita ja animaatioita määrityksiin. Tässäkin ulkopuoliset silmät auttavat. Ulkopuolisen ihmisen on helpompi nähdä asia etäältä.

Ja jos taas brändikirjaan tai graafiseen ohjeistoon ei ole näitä asioita kirjattu tai määritykset ovat epämääräisiä, kannattaa aloittaa sen korjaamisesta.

3. Sivuston yleiseen toimintaan liittyvät ongelmat

Joskus sivustot vaan yksinkertaisesti toimivat huonosti. Syitä voi olla monia. Latausajat ovat pitkiä, ladattavat kuva- tai muut tiedostot liian suuria, kuvien renderöinti kestää, sivusto tekee turhia kutsuja ulkoisiin resursseihin, https-protokolla ei ole käytössä tai mobiilioptimoinnin kannalta olennaiset tagit puuttuu. 

RATKAISU:

Sivusto on tärkeää laittaa kuntoon. Osa korjausta kaipaavista puutteista vaatii ohjelmoijan tai teknisen asiantuntijan apua. Osa taas on suhteellisen helposti korjattavissa  myös omin kätösin.

Kuntotestimme avulla pääset testaamaan, miten hyvin teidän sivustonne toimii.
(Sivuston Kuntotesti hyödyntää Googlen Lighthouse-teknologiaa).

4. Tekniset SEO-haasteet

SEO (Search Engine Optimization) tarkoittaa hakukoneoptimointia. Sen tavoitteena on lisätä hakukoneiden kautta syntyvää ilmaista, eli niin sanottua orgaanista liikennettä verkkosivuille.Vääränlaiset sisällöt, vaillinaiset metatiedot tai sivuston sekava rakenne voivat heikentää hakukonelöydettävyyttä. Huonosti optimoidut sivut jäävät hakukonetuloksissa parempien jalkoihin. Hakukoneiden tarjoilemat hakutulokset perustuvat bottien “crawlaamiin” tietoihin. Sivuja indeksoidaan ja rankataan uupumattomien bottien toimesta. Ja algoritmit eivät anna armoa. Esimerkiksi heikkolaatuinen sivustoarkkitehtuuri, puuttuvat sivustokartat (xml sitemap), otsikko-tagit, sivu-titlet, meta descriptionit tai rikkinäiset linkit vaikuttavat siihen, miten hakukoneet lopulta nostavat sivuja hakutuloksiin. Tämä yleinen huolimattomuus antaa kilpailijoille suotta etua.

RATKAISU:

Nämäkin asiat on sinällään helppo korjata, jos vaan osaamista riittää. Parhaassa tapauksessa sivusto rakennetaan heti alunperin oikein ja edellä mainitun kaltaiset hakukonelöydettävyyteen vaikuttavat seikat huomioiden. Jos sivusto on rakennettu huolimattomasti, kannattaa hakukonelöydettävyyteen vaikuttavat asiat hoitaa ensitilassa kuntoon. Muuten sivustoa ei löydetä kunnolla ja koko panostus menee osin hukkaan.

Katso myös blogi Googlen ja sosiaalisen median algoritmeistä.

Jos hakukoneet nostavat kilpailijanne sivustot teidän sivustonne edelle niissä tärkeissä teemoissa ja avainsanoissa, joilla asiakkaanne palvelua etsivät, tiedät, että teillä on ongelma.

5. Sisällölliset SEO-haasteet

Moni sivusto näyttää äkkivilkaisulla toimivalta. Aika usein sivuston sisältö ei kuitenkaan noudata suunnitelmallista SEO-strategiaa. Pilarisivut ja ristiinlinkitykset saattavat olla puutteellisia, avainsana- tai sisältöstrategia puuttuu tai sitä ei noudateta johdonmukaisesti. Voi myös olla, että sisältö ei ole kohdeyleisölle lainkaan relevanttia.

Jos hakukoneet nostavat kilpailijanne sivustot teidän sivustonne edelle niissä tärkeissä teemoissa ja avainsanoissa, joilla asiakkaanne palvelua etsivät, tiedät, että teillä on ongelma. Tai jos ideaaliasiakkaanne hakee tarjoamaanne palvelua eri sanoin kuin millä te niistä puhutte, teillä on ongelma. Tämä on aika tyypillistä  maailmassa, jossa käytetty kieli on bisnes-jargonin kyllästämää. Jos asiakkaanne etsii “pizzaa” ja te tarjoatte “kokonaisvaltaisia kylläisenä pysymisen ratkaisua”, tuskin kohtaatte.

RATKAISU:

Ammattilaisen tekemä auditointi auttaa tunnistamaan keskeisimmät puutteet. Jälkikäteen suuren sisältömassan korjailu on tietysti aikaa vievää puuhaa. Siksi sivustokehityksen ja sisällöntuotannon prosessiin on tärkeää määritellä tietyt säännöt. Ja nämä säännöt on tärkeää jalkauttaa arjen tekemiseen.

Katso myös blogi pilarisivusta toimivan sisältöstrategian runkona.

6. Käyttökokemuksen ongelmat

Kaikkia sivustoja ei ole ajateltu aidosti käyttäjän näkökulmasta. On olennaista ymmärtää todellisen käyttäjän sielunmaisemaa, tarpeet ja toiveet sivustoa suunniteltaessa. Epäjohdonmukainen tai hankala käyttökokemus voi karkottaa potentiaalisen asiakkaan kilpailijan hoteisiin.

Toisinaan käy myös niin, että vaikka käyttökokemus olisi alunperin ollutkin hallittu ja kunnossa, on sivusto, sen sisällöt, tarjoama, markkinatilanne tai käyttäjän tarpeet muuttuneet ajan mittaan. Näin aluperin suunniteltu käyttökokemus ei ehkä enää toimi kuten pitäisi.

RATKAISU:

Tunne asiakkaasi. Määritä ideaalit ostajapersoonat tarpeineen, toiveineen, ajureineen ja oston esteineen. Mallinna jokaiselle persoonalle ostopolku ja ymmärrä, missä kontekstissa persoonat kohtaavat yrityksenne sivustollanne.
Varmista myös, että sivustosi analytiikka mittaa oikeita asioita. Selvitä analytiikan lisäksi esimerkiksi heatmapin (kuten Hotjar) ja kyselyiden avulla, mitä todelliset käyttäjät sivustolla tekevät. Kun löydät syitä siihen, miksi käyttäjät eivät päädy niille sivuille, joille toivot heidän päätyvän, pystyt korjaamaan tilanteen.

Tuskin kukaan jaksaisi katsella pitkään sellaista myyjää, joka seisoo kädet taskussa lasittunein katsein, pari vuotta vanhat prujut kainalossa, reagoimatta potentiaalisen asiakkaan kontaktoimisyrityksiin. Iso osa verkkosivustoista on kuitenkin juuri tuo puolikoomassa pönöttävä veijari.

7. Konversiopisteiden puuttuminen tai keskeneräisyys

Verkkosivustolla tapahtuu lähes poikkeuksetta valtaosa yrityksen asiakaskohtaamisista. Innokkainkaan myyjä ei pysty kohtaamaan asiakkaita herkeämättä yötä päivää ja joka paikassa. Verkkosivusto on tavallisesti se tärkein kohtaamispiste yrityksen ja sen kohdeyleisöjen välillä. Olisi haaskuuta antaa minkään kohtaamisen olla passiivinen, staattinen ja epäajantasainen.

Tuskin kukaan jaksaisi katsella pitkään sellaista myyjää, joka seisoo kädet taskussa lasittunein katsein, pari vuotta vanhat prujut kainalossa, reagoimatta potentiaalisen asiakkaan kontaktoimisyrityksiin. Iso osa verkkosivustoista on kuitenkin juuri tuo puolikoomassa pönöttävä veijari.

Toimiva sivusto kerää kohdeyleisön luokseen, ohjaa kävijät oikeille sivuille ja onnistuu hyvällä tehokkuudella konvertoimaan kävijöistä liidejä. Mitä matalamman kynnyksen konversiopisteitä yritys on onnistunut laittamaan tarjolle, sitä suuremmalla todennäköisyydellä liidit saadaan kiinni varhaisessa vaiheessa ostoprosessia.

Siinä vaiheessa kun prospekti on valmis itse soittamaan myyjälle, on päätöksentekoprosessi jo pitkällä. On käynyt hyvä tuuri, että yhteys otetaan juuri kyseiseen yritykseen. Sitä ennen on kuitenkin tapahtunut paljon kartoitusta, vertailua, selvittelyä, unelmointia, hahmottelua ja vakuuttumista. Ne yritykset, jotka eivät ole näissä vaiheissa mukana, tuskin klousaavat kauppaa.

Otetaan esimerkki.
Kaksi laadukasta hirsimökkivalmistajaa kamppailee suomalaisista kesämökin rakentajista. Toinen luottaa maineeseen, timanttisiin myyjiin ja siihen kuuluisaan “kokonaisvaltaiseen palveluun”, jonka uskotaan olevan parempaa kuin kilpailijoilla. Samoihin juttuihin luottaa myös toinen esimerkkiyrityksemme. Mutta lisäksi jälkimmäinen yritys satsaa kohdeyleisön palvelemiseen myös ostoprosessin alkuvaiheessa. Edellinen odottaa aggressiivisesti puhelimen pärähdystä tai meiliboxin kilahdusta. Jälkimmäinen taas tarjoaa informaatiota, apua ja inspiraatiota kesämökin rakentamiseen liittyen. Tarjolla on rahoituslaskureita, ideakuvastoja ja suunnitteluoppaita - eli niin sanottuja liidimagneetteja. Kun innostunut prospekti vaikkapa lataa oppaan verkkosivustolta, saa myynti kopin liidistä ja pääsee ostoprosessiin mukaan jo siinä vaiheessa kun tarve on vasta muodostumassa. Asiantunteva myyjä ottaa liidin hoidettavakseen ja osaa kädestä pitäen opastaa mökinrakentajan kohti unelmansa realisoitumista. Mökinrakentajan unelma saa vaihe vaiheelta konkreettisempia muotoja, suunnitelmia, laskemia, fiiliskuvia, aikataulu- ja kustannushahmotelmia.

Ennen klousaamista mökinrakentaja haluaa vielä varmistaa, että tarjouksen kustannus on linjassa markkinan hintatason kanssa. Hän pirauttaa parille kilpailijalle. Kilpailijat tuskin enää pääsevät vaikuttamaan tarpeen muodostumiseen. Heidän ainoa keinonsa kaupan voittamiseksi on painaa hinta alemmaksi. Näin ostoprosessin alkuvaiheen passiivisuus pakottaa kisaamaan hinnalla. Ja se on kinkkinen positio, sillä halpuus on usein nurinkurinen lupaus heikommasta laadusta. Ja aina löytyy joku joka myy vielä halvemmalla.

RATKAISU:

Konversiopisteiden kehittäminen on periaatteessa yksinkertaista. Kannattaa ketterästi kokeilla erilaisia tapoja. Kannattaa myös luoda mittaristo, joka tekee näkyväksi sen, mitkä jutut toimivat ja mitkä eivät. Ideoita vaihtoehtoisesti toteutuksista voi saada vaikkapa kilpailijoita benchmarkkaamalla.

Kun konversiopisteet on oikein toteutettu, on yrityksellä mahdollisuus kerätä verkkosivustolta liidejä 24/7, juuri niinä hetkinä, kun potentiaalinen asiakas itse haluaa - yksi aamuvarhain, toinen virka-aikaan, kolmas lomareissultaan keskellä yötä. Tämä kokeiluun pohjaava jatkuva selvitys on tärkeää tehdä, vaikka se vaatisikin aikaa. Kun  toimiva tapa generoida kvalifioituja liidejä löytyy, on mahdollista  skaalata tekemistä volyymia lisäämällä.

8. Responsiivisuuteen liittyvät heikkoudet

Responsiivisuus tarkoittaa sitä, että sivusto toimii suunnitellulla tavalla kaikilla eri päätelaitteilla: työkoneella, puhelimella, tabletilla tai vaikka auton kosketusnäytöllä - resoluutiosta tai käyttötavasta (näppäimistö, hiiri, touch pad, sormi) riippumatta.

Responsiivisuudesta on puhuttu pitkään. Termin teki tunnetuksi Ethan Marcotte, joka julkaisi jo vuonna 2011 kirjan Responsive Web Design. Usein samassa yhteydessä puhutaan mobile first -periaatteesta: sivusto optimoidaan toimimaan ensisijaisesti mobiililaitteilla, pienimmän ruutukoon mukaan. Tämä vaikuttaa vaikkapa kuvakokojen, palstoitusten, joustavan asemoinnin, sivuttais-skrollien tai navigaatioratkaisun valintaan käyttöliittymäsuunnittelussa. Ajatus on, että jos sivusto toimii mobiilissa, se toimii myös isommilla ruuduilla.

Mobiilikäytön yleisyys ja uudenlaiset suunnitteluparadigmat ovat vaikuttaneet merkittävästi myös siihen, miten moderneja sivustoja suunnittellaan. Käyttöliittymällisten elementtien varianssi pienenee (kun esimerkiksi palstoitusta, kuva-aloja tai navigaatiota ei ole järkevää tehdä monella tavalla) samalla kun fokus siirtyy itse sisältöihin. Tämä antaa entistä parempia mahdollisuuksia erottautua kilpailijoista laadukkaan sisällön kautta. 

Osa sivustoista on toteutettu responsiivisuuden näkökulmasta väärin tai huolimattomasti. Koodi voi olla epäkelpoa tai sisällöt ovat vääränlaisia. Sivuston vajavaisuus responsiivisuuden osalta vaikuttaa moneen asiaan. Algoritmit rankaisevat puutteista ja sivu löytyy heikommin. Lisäksi käyttökokemus on heikko, mikä itsessään heikentää kävijän luottamusta brändiin.

RATKAISU:

Tekniset korjaukset vaativat todennäköisesti ammattiapua. Osaava devaaja näkee nopeastikin, missä mahdolliset ongelmat ovat. Sisällölliset ongelmat taas ovat usein itsekin korjattavissa. Tosin niidenkin osalta usein koodi vaikuttaa siihen, mitä asialle kannattaa tehdä.

Tässäkin asiassa pääset hyvin jyvälle ongelman laadusta kuntotestimme avulla.

Psst. Jos sivustollanne on esimerkiksi Google Analytics -skripti paikallaan, näet helposti mikä osuus käyttäjistänne käyttää sivustoa mobiililaitteilla. Todennäköisesti enenevä määrä. On todella tärkeää, että sivusto toimii ongelmitta myös mobiililaitteillta.

9. Sivuston turvallisuuteen liittyvät puutteet  

Verkkosivustoilta edellytetään 2020-luvulla eri asioita kuin ATK:n alkuhämärissä. GDPR (General Data Protection Regulation), eli yleinen tietosuoja-asetus asettaa tiukat vaatimukset sille, miten sivustot tulee toteuttaa. Sivustot keräävät monenlaista dataa käyttäjistä. Tietosuojavelvoitteista tulee pitää huolta. Viranomaiset sanktioivat yrityksiä, jotka eivät hoida näitä asioita ammattimaisesti kuntoon.

GDPR on muuttanut myös ylläpitoalustojen kilpailuasetelmaa. Vielä 10 vuotta sitten avoimen lähdekoodin ratkaisut (kuten esimerkiksi Wordpress) olivat suosittuja myös yritysten alustoina. Nyttemin kun yritysten kuuluu vastata ammattimaisella tavalla datan käsittelystä, on vaaka kallistunut lisenssipohjaisten ratkaisujen puolelle. Esimerkiksi ammattimaisen HubSpot-alustan avulla GDPR-vaatimuksiin on helppo vastata.

Ammattimainen alusta tekee elämästä helpompaa. Jos olet yrityksenne tietosuojavastaava ja sivustonne on toteutettu avoimen lähdekoodin plugareiden varaan etkä ihan tarkkaan tiedä, miten vapaaehtoisten kehittäjäyhteisö koodia päivittää, nukut yösi varmasti levottamammin.

Sivuston turvallisuuden vaikuttaa myös toteutettujen integraatioiden laatu ja esimerkiksi se, onko sivustolla käytössä SSL (Secure Sockets Layer) -salausprotokolla ja HTTPS (hypertext transfer protocol secure) salaamattoman HTTP:n sijaan.

RATKAISU:

Jos et ole varma siitä, miten sivustonne on toteutettu, onko GDPR-asiat hoidettu asianmukaisesti ja onko käytössänne oleva alusta turvallinen, kannattaa pyytää ammattilaiselta neuvoa. 

Lopuksi

Sivuston tarkoituksenmukaisuutta ja toimivuutta tulee tarkastella sille asetettuja tavoitteita vasten. Jos sivuston tarkoitus on olla ”digitaalinen käyntikortti” niin vähälläkin pärjää. Toki sivusto on tällöin aivan yhtä hyödytön kuin se fyysinenkin käyntikortti.

Jos taas sivuston tarkoitus on tavoittaa kohdeyleisö, fasilitoida vuorovaikutusta, generoida liidejä, auttaa kauppojen klousaamisessa tai lujittaa asiakassuhteita, kannattaa sivustolta niitä asioita myös vaatia.

Jos kaipaat apua yllä olevissa asioissa tai haluat ihan vaan vaihtaa ajatuksia aiheesta, ota yhteys Samuliin!

 

Antti Tolonen

Antti on Blink Helsingin toimitusjohtaja. Hänellä on pitkä kokemus niin kotimaisten kuin kansainvälistenkin yritysten markkinoinnin, myynnin ja asiakaspalvelun kehittämisessä. Antti auttaa yrityksiä luomaan dataohjattavia markkinoinnin, myynnin ja kasvun malleja.

Antti Tolonen

Katso myös