Ohita navigaatio

Hyvä ohjeisto on brändin kiteytys ja käsikirja

Brändikäsikirja eli brand book on tärkeä osa yrityksen brändin hallintaa. Mitä se sisältää ja kuinka hyödynnät sitä jokapäiväisessä toiminnassa?

Vahvan brändin luominen vaatii näkemystä, johtamista ja työkaluja. Dokumentoitu ohjeisto auttaa yrityksiä ja organisaatioita yhtenäisen, erottuvan ja tunnistettavan brändi-identiteetin pitkäjänteisessä rakentamisessa.

  

Jos sinua kiinnostaa brändinhallinta ja brändin yhtenäisyys laajemmin, voit tutustua siihen myös uudemmissa blogeissamme:

 

Ohjeisto on ensimmäinen askel kohti brändin visuaalisen ilmeen johdonmukaista ja suunnitelmallista noudattamista ja sitä kautta muistijäljen rakentamista asiakkaan tajuntaan.

Se antaa raamit ja haluttaessa myös yksityiskohtaiset ohjeet sekä brändin visuaalisista toteutuksista että viestinnän sävystä.

Parhaimmillaan ohjeisto on koko työyhteisön yhteinen työkalu, joka tukee henkilöstöä brändin edustamien arvojen ja toimintatapojen sisäistämisessä ja käytännön toteuttamisessa. Se auttaa myös viestintä- ja markkinointikumppaneitasi tuottamaan tyyliltään ja ilmeeltään brändin mukaisia ja sitä vahvistavia sisältöjä. 

Ohjeisto kiteyttää brändin ydinajatuksen olemassaolostaan ja kertoo, miten nämä asiat välitetään asiakkaille ja muille sidosryhmille kaikessa toiminnassa ja viestinnässä. Ohjeisto on konkreettinen ja kustannustehokas tapa tehdä visuaaliset linjaukset näkyviksi ja kertoa miten yhtenäistä ilmettä ja viestintää sovelletaan eri yhteyksissä.

Minkälainen on hyvä graafinen ohjeisto?

Pienikin yritys voi teettää tai tehdä ainakin brändin visuaalisen ilmeen perusasiat sisältävän ohjeiston. Ilman ohjeistoa yhtenäisen ilmeen säilyttäminen on vaikeaa, varsinkin jos visuaalisen suunnittelun kanssa tekemisissä olevia ihmisiä on paljon tai markkinoinnin ja mainonnan toteuttaminen on hajautettu monille tahoille tai useampaan toimistoon. 

Varmista, että brändiohjeistosi on selkeä, helppokäyttöinen ja käytännönläheinen sekä mahdollisimman tiivis, jotta sen soveltaminen käytäntöön on sujuvaa.

Mitä graafinen ohjeisto sisältää?

Perusohjeisto keskittyy usein vain logoon ja logon ympärillä olevien graafisten elementtien määrittelyyn ja niiden yksityiskohtiin. Näihin kuuluvat:

 • Logo ja/tai tunnus: koot ja elementtien suhteet suoja-alueineen, sijoittelu ja variaatiot sekä esimerkkejä kuinka logoa ei tule käyttää
 • Typografia: kirjasimet tai kirjasinperheet ja niiden käyttö eri yhteyksissä ja medioissa 
 • Väripaletit
 • Valokuvat/kuvitus/grafiikat: tyyli ja ohjeet käyttöön


Hyvä esimerkki ytimekkäästä graafisesta ohjeesta on Spotify.
Tutustu Spotifyn ohjeistoon tästä.

spotifykuva

Mitä muuta ohjeisto voi sisältää?

Visuaalisten elementtien määrityksiä laajempana brändiohjeisto voi kertoa lisäksi yrityksen kohderyhmistä ideologiasta, strategiasta, toimintatavoista sekä viestinnän sävystä. Ohjeistossa esitellään brändin edustama arvomaailma, näkemys siitä, miksi brändi on olemassa ja mihin se on menossa. Viestinnän sisällöstä voidaan antaa yksityiskohtaisiakin kirjoitusasua tai tonaliteettiä ohjaavia suuntaviivoja.

 • Brändin tarina ja arvot: mitä brändi edustaa, historia ja evoluutio
 • Missio ja visio: ideologia, filosofia, strategia 
 • Sävy, jolla yritys viestii: looginen/tunnepitoinen, läheinen/etäinen, asiallinen/humoristinen jne.
 • Sisällön tyyli: tekninen/humaani, muodollinen/epämuodollinen, slangin käyttö
 • Tekstien rakenne: digitaalisten ja painettujen sisältöjen rakenne-esimerkit 
 • Kohderyhmät/ostajapersoonat: kuvaukset, esimerkit, visualisointi
 • Verkkosivut: rakenne ja ulkoasu
 • Sähköposti: rakenne, sähköpostin allekirjoitus
 • Presentaatiot: valmiit pohjat
 • Digitaaliset kanavat: julkaisujen tyyli ja kuvitus eri kanavissa (sosiaalinen media, blogit, vlogit, podcastit, verkkokurssit, videot, oppaat, webinaarit)
 • Kieliversiot

 

Hyvä esimerkki laajasta ohjeistosta on interaktiivinen Cisco brand book, jossa brändi ja sen tapa kommunikoida linjataan kattavasti. Ciscolla on lisäksi erillinen yksityiskohtainen ohjeisto vinkkeineen väreistä ja niiden suhteista infografiikassa, verkkosivuilla ja mainonnassa. 

 

ciscokuva

Miten otat ohjeiston aktiiviseen käyttöön?

Kun ohjeisto on tehty, sitä pitää soveltaa käytännön tekemisessä. Onkin tärkeää huolehtia, että se on helposti saatavilla. Spotifyn kaltaiset itsevarmat brändit julkaisevatkin ohjeistonsa avoimesti kaikkien saataville. 

Tärkeä osa hallittua brändin rakentamista on avoin ja selkeä viestintä. Jos brändiä työstävillä ihmisillä on eriävä käsitys brändistä ja sen elementeistä, on hyvin epätodennäköistä, että brändi kehittyisi eheään suuntaan. Ja päin vastoin: mitä selkeämmän ja ristiriidattomamman ohjeiston yritys pystyy luomaan, sitä paremmat eväät brändillä on kehittyä vahvaksi.

Tuija Vento

Tuija hallitsee Art Directorina painotuotteiden ja digitaalisten materiaalien taitot, kuvat ja valokuvauksen. Estetiikan suurena ystävänä hän pitää huolen sekä suurista linjoista että pienistä yksityiskohdista.

Tuija Vento

Katso myös