OPAS

INBOUND-MARKKINOINTI

Tämä sivu tarjoaa tietoa kaikille inbound-markkinoinnista kiinnostuneille. Voit olla markkinoinnin, myynnin tai asiakaspalvelun ammattilainen. Voit vastata myös liiketoiminnasta, rekrytoinnista tai yrityksen prosessien kehittämisestä – tai vasta opiskella näitä asioita. Inbound on menetelmä, joka kehittää yrityksen liiketoimintaan monella tavalla.

inbound_700x309

1. Inbound-markkinointi lyhyesti

Inbound-markkinointi on menetelmä, jonka avulla yritykset ja yhteisöt voivat rakentaa kohderyhmiä palvelevan ja tuloksellisen verkkoläsnäolon. Hyödyllisen tiedon ja kiinnostavan verkkosisällön avulla voidaan kerätä esimerkiksi myynnille uusia kontakteja ja liidejä, löytää uusia työntekijöitä ja kumppaneita, auttaa asiakkaita heitä askarruttavissa asioissa ja vahvistaa haluttua brändimielikuvaa.

Inbound-markkinoinnin keskeinen ajatus perustuu ostokäyttäytymisen muutokseen. Ihmiset haluavat itse hakea tietoa ostopäätöstensä tueksi, ja tätä tietoa haetaan yhä enemmän digitaalisista kanavista.

Inboundissa tavoitteena on, että potentiaalinen asiakas hakeutuu itse vuorovaikutukseen yrityksen tai organisaation kanssa vakuututtuaan ensin siitä, että tarjolla olevat tuotteet tai palvelut tarjoavat hänelle hyödyllisiä ratkaisuja. Näin alkanut suhde rakentaa luottamusta, mikä helpottaa jatkossa myös myyntiä ja asiakaspalvelua.

Toinen inbound-markkinoinnin keskeinen ajatus liittyy markkinoinnin kohdistamiseen ja oikea-aikaisuuteen vastaanottajan kannalta. Tyrkyttävä mainonta ja markkinointi koetaan häiritseväksi, mutta etsittäessä löydetty tieto auttaa ihmisiä muodostamaan käsityksen hänelle sopivista ratkaisuista ja kumppanuuksista.

Inbound-markkinointi vaikuttaa myös myyntiin ja asiakaspalveluun. Myynnin rooli muuttuu yhä konsultoivammaksi ja asiakaspalvelu voi hyödyntää yhä enemmän digitaalisten työkalujen ja koneoppimisen tarjoamia mahdollisuuksia.

Lue inbound-markkinoinnin filosofiasta

 

Inbound-markkinoinnin käsitteen lanseerasivat yhdysvaltalaiset Brian Halligan ja Dharmesh Shah vuonna 2009 julkaistussa kirjassaan Inbound Marketing. He ovat myös inbound-menetelmään perustuvan markkinointi-, myynti- ja asiakaspalvelualusta HubSpotin perustajia.

2. Mitä hyötyä inbound-markkinoinnista on?

Hyvin suunniteltu inbound-markkinointi auttaa prospekteja ja asiakkaita löytämään ja vastaanottamaan heille merkityksellisiä ajatuksia, neuvoja ja tietoa silloin, kun he niitä tarvitsevat.

Yrityksille inbound-markkinointi on moderni tapa tehdä tarkkaan kohdistettua, tehokasta ja mitattavaa markkinointia verkossa. Näin tuotetut kontaktit ja liidit tarjoavat myynnille ja asiakaspalvelulle monipuolista ja mitattavaa tietoa prospektien ja asiakkaiden kiinnostuksen kohteista ja odotuksista.

Inbound-markkinointi tiivistää ja tehostaa markkinoinnin, myynnin ja asiakaspalvelun yhteistyötä. Se lisää myös markkinoinnin joustavuutta. Yhteiset prosessit, tiedon ja tulosten läpinäkyvyys sekä yhdessä päätetyt korjaavat toimenpiteet ohjaavat resursseja sinne, missä ne kulloinkin tuottavat parhaan lopputuloksen.

Katso kokeneen inbound-markkinoinnin asiantuntijan haastattelu

 

Minkälaisille yrityksille inbound-markkinointi sopii?

Inbound-markkinointi sopii parhaiten yrityksille, joiden tuotteiden ja palveluiden ostoprosessi on monivaiheinen ja kestoltaan pitkä. Inbound-markkinoinnin ohella voidaan hyvin tehdä myös perinteistä outbound-markkinointia, kunhan nämä markkinoinnin keinot hiotaan kohderyhmien kannalta toimivaksi ja yrityksen kannalta kustannustehokkaaksi kokonaisuudeksi. 

3. Miten Inbound-markkinointi toimii

Inbound-menetelmä perustuu yrityksen tärkeimpien ostajapersoonien tunnistamiseen sekä näiden motiivien, intressien ja ostoprosessien ymmärtämiseen. Ostajapersoona on osittain fiktiivinen kuvaus ihanneasiakkaasta. Se kuvaa syitä, jotka ohjaavat tähän profiiliin sopivien ihmisten toimintaa ja valintoja.

Ostajapersoonakuvauksen avulla voidaan suunnitella ja tuottaa kohdistettua ja hyödyllistä sisältöä, joka on myös helppo löytää. Osa tarjotuista sisällöistä edellyttää kontakti- ja muiden tietojen antamista. Näin kiinnostuksensa osoittaneille voidaan tarjota uutta tietoa heille sopivin väliajoin.


Inbound-markkinointi koostuu neljästä vaiheesta:

 1. Houkuta: Houkuttele sivustollesi haluttuja kävijöitä heille  mielenkiintoisella ja hakukoneoptimoidulla sisällöllä.
 2. Konvertoi: Tarjoa sivustolla kävijöille hyödyllistä sisältöä yhteystietoja vastaan, ja saat heistä tunnistettuja liidejä.
 3. Klousaa: Auta liidejä siirtymään ostoprosessissa eteenpäin automatisoitujen viestien avulla. Kun tunnistat, että liidit ovat valmiita ostamaan, siirrä liidit myynnille kontaktoitavaksi ja klousattavaksi.
 4. Ilahduta: Tarjoa nykyisille asiakkaille hyödyllistä sisältöä, joka auttaa heitä menestymään työssään, ostamaan uudestaan tai enemmän ja kertomaan kokemuksistaan omissa verkostoissaan.

CMR_Green

Inbound-markkinointi vaatii systemaattisuuden ja pitkäjänteisyyden lisäksi kekseliäisyyttä ja luovuutta, jotta asiakkaan haasteisiin ja odotuksiin voidaan vastata erottuvalla ja puhuttelevalla tavalla.

Inbound-markkinointia toteutetaan sisällöillä, jotka voivat olla esimerkiksi blogipostauksia, videoita, webinaareja, podcasteja, sosiaalisen median postauksia ja ladattavia dokumentteja. Näiden avulla kontakteista luodaan liidejä, joita voidaan lämmittää markkinointiautomaation keinoin kohti harkintaa, ostovalmiutta ja myynnin yhteydenottoa.

Lue inbound-markkinoinnin tekemisestä

4. Inbound-markkinoinnin vaiheet

Tärkeimmät inbound-markkinoinnin mahdollistavat vaiheet ovat ostajapersoonien määrittely, ostopolkujen kuvaus ja sisältöstrategia. Nämä ohjaavat sisältöjen suunnittelua ja tekemistä, jota voidaan kutsua myös sisältömarkkinoinniksi.

Koska tavoitteena on, että ostajapersoonat löytävät heille merkitykselliset sisällöt helposti silloin kun he itse haluavat, digitaalisten sisältöjen hakukoneoptimoinnin hallitseminen on tärkeää.


Ostajapersoona

Ostajapersoonassa on kysymys kohderyhmän tuntemisesta. Kuvitteellinen, mutta mahdollisuuksien mukaan tutkittuun tietoon perustuva osatajapersoona on kuvaus halutusta asiakkaasta haasteineen, odotuksineen ja käyttäytymisineen. Tietoa käytetään tälle kohderyhmälle sopivien sisältöjen tuottamiseen niissä kanavissa, joista hän hakee tietoa.

Lue ostajapersoonien merkityksestä

 

Inbound-markkinoinnin vaiheet

 

Ostajapersoonan määrittelyssä kannattaa hyödyntää useita tietolähteitä: myyjien kokemusta, asiakastutkimuksia, haastatteluja jne. Koska asiakastuntemus kasvaa ajan myötä, ostajapersoonien kuvaukset on syytä tarkistaa ja päivittää säännöllisesti.

Lue ostajapersoonien määrittelystä

 

Ostopolku

Ostopäätöksen tekemiseen sisältyy useita vaiheita: ensin tarve tunnistetaan, seuraavaksi hankitaan tietoja erilaisista ratkaisuvaihtoehdoista ja lopuksi arvioidaan niiden soveltuvuutta.

On tavallista, että arvokkaampien tuotteiden ja yritysten hankintapäätöksiin osallistuu tai niihin vaikuttaa useampi henkilö. Siksi päätöksentekoon osallistuvan ryhmän jäsenten (eli eri ostajapersoonien) intressien tunteminen on tärkeää.

Lopullinen ostopäätös edellyttää useimmiten myyjän tukea: myynti voi auttaa valitsemaan sopivimman ratkaisun tai räätälöi sellaisen, jos valmista ratkaisua ei ole olemassa. Kun tuote tai palvelu on ostettu, asiakas arvioi saamansa palvelun ja tekemänsä kaupan onnistumista. Tällä on iso merkitys mahdollisten lisäostojen tekemiseen sekä suosittelun todennäköisyyteen.


Lue ostopolkujen merkityksestä

 

Sisältöstrategia

Strategia ohjaa sisältöjen tekemistä pitkällä aikavälillä. Se määrittelee kohderyhmät, kanavat sekä numeeriset, laadulliset ja toiminnalliset tavoitteet. Lisäksi sisältöstrategia helpottaa inbound-markkinoinnin vastuunjakoa ja prosessien luomista.

Taktisessa sisältösuunnitelmassa linjataan tarvittavien sisältöjen aiheet tai teemat, tyyli ja kanava sekä tekijät ja aikataulut.

Tutustu sisältöstrategian merkitykseen

 

Inbound-markkinoinnin sisällöt ja kanavat

Tyypilliset inbound-sisällöt ovat luonteeltaan inspiroivia, opastavia tai vaihtoehtojen vertailua helpottavia. Olennaista on, että ne auttavat tiettyä ostajapersoonaa vastaavia ihmisiä etenemään ostamisen polulla.

Sisältöjen muoto ja jakelukanavat valitaan kohderyhmän mukaan. Tyypillisimpiä kanavia ovat:

 • Verkkosivut
 • Blogit
 • Videot
 • Webinaarit
 • Podcastit
 • Sosiaalisen median postaukset
 • Ladattavat materiaalit, esimerkiksi pdf:t
 • Chatit ja chatbotit
 • Laskurit ja muut digitaaliset työkalut
 • Uutiskirjeet

 

Inbound-markkinoinnin sisällöt ja muut työkalut palvelevat ja ohjaavat asiakasta läpi koko ostopolun.

Inbound-markkinoinnin sisällöt ja kanavat

 

Inbound-markkinoinnin työkalut

Kun sisältöjen julkaisemisessa ja jakelussa käytetään yhtä integroitua työkalua, kaikki kontakteista kerätty tieto voidaan hallita yhtenä kokonaisuutena ja hyödyntää sekä markkinoinnissa, myynnissä että asiakaspalvelussa.

Lue sisältöjen suunnittelusta

 

Blogi on useimmille yrityksille luonteva tapa julkaista säännöllisesti kohderyhmille suunnattua uutta ja hyödyllistä tietoa. Blogipostausten avulla voidaan vahvistaa myös yrityksen asiantuntijuutta ja brändiä.

Lue bloggaamisesta

 

Hakukoneoptimointi ja pilarisivut

Hakukoneiden algoritmit ja ihmisten tavat hakea tietoa verkosta kehittyvät jatkuvasti. Siksi myös verkkosisältöjen optimointia pitää kehittää. Optimointi ei mene tärkeydessä sisältöjen laadun ja relevanttiuden edelle. Kun sisältö tarjoaa lukijalleen arvoa, se kannattaa myös hakukoneoptimoida.

Lue hakukoneoptimoinnista

 

Yksittäisten verkkosivujen ja blogipostausten optimointi ei riitä, sillä hakukoneet arvioivat verkkosivustoja myös kokonaisuuksina.

Jos yrityksellä on tietoa, halua ja resursseja tuottaa valitulle kohderyhmälleen tärkeästä isosta teemasta kattava sisältökokonaisuus, aiheesta kannattaa tehdä pilarisivu. Tämä sivu, jota nyt luet, on yksi esimerkki markkinoinnin, myynnin ja asiakaspalvelun ammattilaisille suunnatusta pilarisivusta.

Lue pilarisivuista

 

Hakukoneoptimointi ja pilarisivut

 

Sisältömarkkinointi ja inbound-markkinointi

Sisältömarkkinointi voidaan nähdä inbound-markkinoinnin tärkeänä osana. Sen tavoitteena on vaikuttaa kohderyhmän ajatteluun ja toimintaan sopivien sisältöjen avulla.

Inbound-markkinointi on käsitteenä sisältömarkkinointia laajempi: se kattaa kohdistamisen, julkaisemisen ja jakelun lisäksi sisältöjen avulla hankittujen kontaktien lämmittämisen myyntivalmiiksi liideiksi. Koska inbound-markkinoinnissa tuloksia voidaan mitata sisältötasolla, se mahdollistaa myös korjaavat toimenpiteet sekä yhä toimivampien sisältöjen tuottamisen.

Lataa sisältömarkkinointiopas

5. Liidien luominen ja lämmittäminen

Inbound-markkinoinnin tehtävä on palvella ja sitouttaa tulevia ja nykyisiä asiakkaita. Miten verkkosivujen kautta saaduista kontakteista tulee liidejä ja asiakkaita?

Kontakti syntyy, kun mahdollinen prospekti antaa yhteystietonsa, esimerkiksi sähköpostiosoitteen, saadakseen jonkun häntä kiinnostavan sisällön. Nyt kontaktille voidaan tarjota muita sisältöjä, ja jos hän tarttuu niihin, kiinnostuksen kohteesta ja asteesta voidaan kerätä lisää tietoa.

Vaikka inbound-markkinointi tavoittelee sisältöjen orgaanista löytymistä, löydettävyyttä voidaan helpottaa varsin kohtuullisin kustannuksin esimerkiksi hakukonemainonnan tai kohdistetun sosiaalisen median mainonnan keinoin.

Lue Facebookin käyttämisestä liidien luomisessa

Inbound-markkinoinnin avulla saaduista kontakteista lämmitetään liidejä. Lämmittämistä voidaan automatisoida ja liidejä voidaan pisteyttää käyttäytymisensä mukaan. Näin voidaan tunnistaa joukosta ne, jotka todennäköisesti ilahtuvat myynnin yhteydenotosta tai jopa pyytävät sitä.

Inbound-markkinointiin olennaisesti liittyvä markkinoinnin automaatio mahdollistaa monien asiakashankintaan, myyntiin ja asiakaspalveluun liittyvien sisäisten ja ulkoisten prosessien tehostamisen.

Lue lisää markkinoinnin automaatiosta

6. Inbound-markkinoinnin tulokset ja mittaaminen

Yksi inbound-markkinoinnin eduista liittyy mitattavuuteen ja tulosten jatkuvaan parantamiseen. Analysoitua tietoa markkinoinnissaan hyödyntävät yritykset menestyvät muita paremmin. Kun markkinoinnin toimenpiteiden ROI voidaan todentaa, panostuksia on helpompi ohjata.

Kokeile inbound-laskuria, ja näet miten voit parantaa markkinoinnin ROI:ta

Inbound-markkinoinnin tulokset ja mittaaminen

 

Dataohjautuvan markkinoinnin tarkoitus on parantaa asiakassuhteiden syntymistä, pysyvyyttä ja tuloksellisuutta. Digitaalisen markkinoinnin tehostamisen lisäksi parhaissa yrityksissä dataohjausta hyödynnetään markkinoinnin eri osa-alueilla kuten markkinoinnin strategiassa, brändin kehittämisessä, offline-mainonnassa sekä luonnollisesti verkkosivuston ja sisältöjen jatkuvassa kehittämisessä.

Lataa opas datan hyödyntämisestä markkinoinnissa

Lue lisää markkinointiautomaation avulla saavutetuista tuloksista

7. Inbound-markkinoinnin työkalut

Inbound-markkinoinnin tehokas toteuttaminen edellyttää sopivan työkalun käyttöönottoa. Markkinajohtaja HubSpot on monipuolinen alusta, jonka avulla voi hallita digitaalisen markkinoinnin, myynnin ja asiakaspalvelun tehokkaasti yhtenä kokonaisuutena. Vuoden 2018 alussa järjestelmää käytti 44 500 asiakasta yli 90 maassa.

HubSpot sisältää neljä yhdessä toimivaa alustaa, jotka voi ottaa käyttöön tarpeen mukaan: Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub sekä maksuton HubSpot CRM.

Marketing Hub on kokonaisvaltaisen digitaalisen markkinoinnin työkalu: sen avulla voi suunnitella, toteuttaa, mitata, automatisoida ja optimoida kaikki inbound-markkinoinnin vaiheet: se mahdollistaa mm.

 • Laajojen verkkosivustojen ylläpidon helppokäyttöisen CMS-järjestelmän avulla sekä sivuston jatkuvan kehittämisen analysoidun tiedon avulla
 • Sisältöjen suunnittelun ja sisältöprosessien hallinnan
 • Optimoitujen blogien julkaisemisen ja analysoinnin
 • Sosiaalisen median postaukset, mainonnan ja seurannan
 • Konversioita varten tarvittavien lomakesivujen tekemisen
 • Sähköpostien ja uutiskirjeiden lähettämisen ja seurannan
 • Sähköpostiketjujen ja muiden prosessien automatisoinnin
 • Kampanjakohtaisen seurannan
 • Verkkosivujen personoinnin dynaamisella sisällöllä
 • Kontaktikannan hallinnan, liidien pisteytyksen ja siirtämisen myynnin käyttöön

 

Inbound-markkinoinnin työkalut

 

Sales Hub on myynnin työkalu. Markkinoinnin avulla luotujen ja pisteytettyjen liidien käsittely tehostuu huomattavasti, kun myyjällä on käytettävissään kaikki tarvittava tieto prospektin yhteystiedoista kiinnostuksen kohteisiin sekä dokumentoituun yhteydenpitoon hänen kanssaan. Sales Hub sisältää monia myyjän työtä helpottavia työkaluja, jotka mahdollistavat mm.

 • Myyntiprosessin tehokkaan hallinnan
 • Tapaamisaikojen tarjoamisen verkkosivuilla
 • Sähköpostien lähettämisen, tapaamisten kalenteroinnin ja näiden dokumentoinnin
 • Puhelut suoraan järjestelmästä

 

Service Hub on asiakaspalvelun laatua parantava ja työtä kehittävä työkalu. Se mahdollistaa mm.

 • Chat-toiminnon, joka mahdollistaa henkilökohtaisen palvelun asiakkaan haluamana aikana
 • Asiakaspalveluprosesseja tehostavan tehtävien tiketöinnin ja helpdesk-palvelun
 • Tiimin yhteisen sähköpostin käyttämisen
 • Asiakkaita palvelevan tietokannan ylläpitämisen
 • Asiakaspalautteen keräämisen, dokumentoinnin ja jakamisen

 

HubSpot CRM on maksuton asiakkuudenhallintajärjestelmä, joka tarjoaa selkeän ja ajan tasalla olevan näkymän koko myyntiprosessiin. Se mahdollistaa mm.

 • Tarjoaa myyntijohdolle kokonaisnäkymän myynnin toiminnasta
 • Mahdollistaa myyntitiimeille tiedon tehokkaan jakamisen
 • Tallentaa automaattisesti kaikki HubSpot-työkaluilla tehdyt markkinoinnin, myynnin ja asiakaspalvelun toimenpiteet
 • Tarjoaa liidi- ja asiakaskohtaisen näkymän kaikkiin näistä kertyneisiin tietoihin
 • Mahdollistaa mm. sähköpostit ja livechatin asiakkaiden kanssa

 

Blink Helsinki on HubSpotin Gold-tason partneritoimisto. Autamme asiakkaitamme valitsemaan sopivimman lisenssin ja tarjoamme kaikki tarvittavat palvelut käyttöönotosta koulutukseen, mahdolliseen CRM-integraatioon ja inbound-markkinoinnin toteuttamiseen.

Muita inbound-markkinoinnin ja/tai markkinoinnin automaation mahdollistavia järjestelmiä ovat mm. Active Campaign, Marketo, Click Dimensions, Pardot, Eloqua ja Dynamics 365.

Lue lisää inbound-markkinoinnin työkaluista

8. Inbound-markkinointi ja outbound-markkinointi

Inbound-markkinointi perustuu kohderyhmän tuntemiseen ja se tähtää miellyttävän asiakaskokemuksen luomiseen. Koska mahdolliset asiakkaat hakevat tuotteista ja palveluista tietoa joka tapauksessa omaehtoisesti, heitä autetaan löytämään sisältöjä, joista on heille hyötyä.

Asiakkaiden ostoprosessin eri vaiheissa tarvitaan erilaisia sisältöjä. Ne pyritään tarjoamaan sopivassa muodossa ja silloin, kun niille on tarvetta. Näin ohjat pysyvät ostajalla eikä häntä häiritä turhaan.

Perinteinen markkinointi, ns. outbound-markkinointi, voi myös pyrkiä viestien kohdistamiseen, mutta sen näkökulma on erilainen: tuotteiden ja palveluiden ominaisuudet korostuvat, eikä vastaanottaja voi valita milloin ja miten hän on markkinoinnin kohteena. Tällainen markkinointi koetaan usein häiritsevänä, eikä sen tulosten todentaminenkaan ole helppoa.

Tyypillisiä outbound-markkinoinnin menetelmiä ovat eri medioissa näkyvä mainonta sekä massajakeluna toteutetut digitaaliset ja painetut suorapostikampanjat. Myös kylmäsoitot kuuluvat outbound-markkinointiin.

Inbound-markkinointia voi täydentää ja tukea esimerkiksi kohdistetulla digitaalisella mainonnalla sekä tilattavilla painetuilla materiaaleilla.

9. Inbound-markkinoinnin aloittaminen

Inbound-markkinointi on systemaattinen ja jatkuva tapa tehdä tehokasta ja asiakaslähtöistä digitaalista markkinointia. Asiakkaan auttamiseen ja opastamiseen keskittyminen on iso haaste monille organisaatioille, joissa on totuttu kertomaan ensisijaisesti omasta toiminnasta, tuotteista ja palveluista.

Muutos on kuitenkin välttämätön, koska asiakkaiden ostokäyttäytyminen on jo muuttunut ja jatkaa muuttumistaan. Tavoitteellinen, mitattava ja tehokas inbound on erinomainen keino kehittää yrityksen markkinointi-, myynti- ja asiakaspalvelutiimien yhteispeliä ja tuloksellisuutta.

Lue miten voit aloittaa inbound-markkinoinnin

 

Inbound-markkinoinnin kustannukset

Inbound-markkinoinnin aloittaminen on investointi siinä missä mikä tahansa muukin markkinointi-investointi. Tärkeimmät erot perinteiseen outbound-markkinointiin ovat asiakaslähtöisyys, pitkäjänteisyys ja mitattavuus: inbound-markkinoinnin ROI on osoitettavissa, kun asiakkaan matkaa kontaktista ostavaksi asiakkaaksi kaikkine välivaiheineen voidaan seurata digitaalisten työkalujen, esimerkiksi HubSpotin avulla.

Lue lisää inbound-markkinoinnin budjetoinnista

Inbound-markkinoinnin kustannukset
 

Inbound-markkinoinnin resurssit

Inbound-markkinoinnin toteuttamisessa tarvitaan monenlaista osaamista strategisesta suunnittelusta sisältöjen kirjoittamiseen, visualisointiin, tekniseen toteutukseen, hakukoneoptimointiin, tulosten analysointiin sekä yhteistyöhön myynnin ja asiakaspalvelun kanssa.

Monissa markkinointitiimeissä ei ole kaikkea tätä osaamista, minkä vuoksi kumppanin käyttäminen on perusteltua. Osaava inbound-kumppani voi tarvittaessa huolehtia kokonaan pienemmän yrityksen markkinoinnista.

Toinen syy kumppanin käyttämiseen löytyy näkökulmasta: vaikka inbound-ajattelu olisi hyvin sisäistetty, ulkopuolisen asiantuntijan avulla toimenpiteiden fokusta, aikataulutusta, tuloksellisuutta ja kehittämistä on helpompi hallita. Hyvä kumppani perustelee, mitä milloinkin kannattaa tehdä ja miksi.

Lue miksi inbound-markkinoinnin palveluita kannattaa ostaa

Lue miten käynnistät hedelmällisen yhteistyön kumppanin kanssa

Blink Helsingin kokenut inbound-tiimi auttaa löytämään liiketoiminnan kannalta tuloksellisen fokuksen ja toteuttamaan tavoitteelliset toimenpiteet luovasti ja tehokkaasti.

AUTAMME SINUA ONNISTUMAAN. OTA YHTEYTTÄ TAI VARAA AIKA TAPAAMISELLE.

Asiakkaat

Piia Holma Kasvujohtaja piia@blinkhelsinki.fi
puh. +358 40 527 8810

Työnhakijat

Antti Tolonen Toimitusjohtaja antti@blinkhelsinki.fi
puh. +358 207792100

TILAA UUTISKIRJE

Jaamme kuukausittain näkemyksiä, vinkkejä ja menestyskeissejä markkinoinnin ammattilaisille.

Google maps image