Ohita navigaatio
“Tavoite ilman suunnitelmaa on pelkkä toive.”

Menestyssuunnitelma on avain tulokselliseen kasvumarkkinointiin

Menestyssuunnitelma on avain tulokselliseen kasvumarkkinointiin

Menestyssuunnitelma pitää sisällään sisältöstrategian, brändin kirkastuksen, kanavastrategian, markkinointisuunnitelman, myynnin pelikirjan ja suositusbudjetin.

“Tavoite ilman suunnitelmaa on pelkkä toive.”
– Antoine de Saint-Exupéry  

Menestyssuunnitelma on nimensä mukaisesti suunnitelma siitä, millä keinoin menestys voidaan saavuttaa. Ja todennäköisyydet paranevat sitä enemmän, mitä suunnitelmallisempaa ja systemaattisempaa tekeminen on. 

VIITEKEHYS

Viitekehys kaiken taustalla on asiakaskokemus. Sen voi piirtää ostopoluksi tai funneliksi kuvaamaan sitä matkaa, jonka potentiaalinen asiakas kulkee kehittyessään vierailijasta prospektiksi, prospektista liidiksi, liidistä diiliksi ja diilistä lojaaliksi uudelleen ja lisää ostavaksi asiakkaaksi. Ostopolku-termissä on hyvä klangi. Kaikki tekeminen on tässä kasvumarkkinoinnin katsannossa tavoitteellista ja tähtää ostamiseen, joko suoraan tai sitten välillisesti vaikkapa asiakaskokemusta parantamalla. 

Varmista, että peruspalaset ovat kunnossa.

Menestyssuunnitelman luomisessa on 4 keskeistä työvaihetta:

  1. Ostajapersoonamääritykset, eli jaettu kirkas ja dokumentoitu ymmärrys siitä, ketä ovat ne ihmiset, joihin koitamme vaikuttaa.

  2. Ostopolkumallinnokset, eli jaettu kirkas ja dokumentoitu ymmärrys siitä, mihin käytännön kontekstiin toimenpiteiden pitäisi osua, jotta ne palvelevat tarkoitustaan.
  3. Tavoitteiden määritys, eli jaettu ja dokumentoitu ymmärrys siitä, mitä tarkalleen ottaen koitamme saada aikaiseksi ja miten voimme tapahtuneen muutoksen todentaa.

  4. Menestyssuunnitelman kiteytys, eli edellisten työvaihdeiden pohjalta konseptoitu näkemys siitä, mitä tulisi tehdä, miten ja minkälaisin panostuksin, jotta määriteltyihin tavoitteisiin päästään.


OSTAJAPERSOONAT

Ostajapersoona on ideaaliasiakkaan arkkityyppi. Tavoitteena on määrittää, ketkä ovat liiketoiminnan näkökulmasta tärkeimmissä rooleissa ostamisen kannalta ja tunnistaa keskeisimmät ostamiseen, oston esteisiin ja ostamisen ajureihin liittyvät tekijät. Lisäksi on tärkeää tunnistaa esimerkiksi se kriteeristö, minkä varassa päätökset tehdään sekä muut ihmiset ja roolit, jotka päätöksentekoon osallistuvat. 

Ostajapersoona on parhaimmillaan tunnistettava ja tarkkarajainen määritys. Esimerkiksi “talousjohtaja”, “toimitusjohtaja”, “omistaja” tai “työnjohtaja” ovat hyviä tarkkarajaisia ostajapersoonia. Niillä on todennäköisesti toisistaan poikkeavat ostamisen ajurit ja ostamista hankaloittavat tekijät. Yksi saattaa ajatella pidemmällä aikajänteellä kuin toinen. Yhdellä voi myös olla enemmän hävittävää kuin voitettavaa (henkilökohtaisen riskin tasolla) valita edullinen mutta tuntematon toimittaja. Jos ei ole omat rahat kyseessä, on taipuvainen tekemään erilaisia päätöksiä. 

Toisena esimerkkinä voisi olla uudisasunnon ostaja. Todennäköisiä ostajapersoonia voisivat olla vaikkapa “sinkku, “lapsiperheen isä/äiti” tai “sijoittaja”. Näidenkin persoonien päätökseen vaikuttavat tekijät poikkeavat todennäköisesti toisistaan. Tärkeimmät ostamiseen vaikuttavat kriteerit ovat toisistaan poikkeavat. Yhdellä vaakakupissa painaa enemmän alueen palvelut ja yhtiön viihtyisyys kun toisella kriteeristön kärjessä voi olla yksinomaan panos-tuotos-suhde. 

Lue lisää ostajapersoonista täältä!

OSTOPOLUT

Jokaista pääostajapersoonaa kohden tulee mallintaa ostopolku. Se on ostopolku sellaisena kuin se näyttäytyy ostajapersoonan näkökulmasta tekoineen, ajatuksineen, kohtaamispisteineen ja vaikuttamismahdollisuuksineen aina huomiovaiheesta kartoitus- ja vertailuvaiheen kautta aina asiakkuuteen asti. Tärkeää on tunnistaa mahdollisuudet tavoittaa paremmin oikeat ihmiset, lisätä kohtaamisia, parantaa liidikonversioita, hoivata liidejä ostovalmiiksi sekä tukea myyntiä ja asiakaslojaliteettia.

Ostopolun eri vaiheet kaaviokuvana: Tietoisuus, Kartoitus, Vertailu, Osto ja näistä seuraava asiakaskokemus

Ostopolkumallinnoksessa mallinnetaan ostajapersoonan matka ostamisen eri vaiheissa. 

 

Huomiotavaa ostopolkumäärittelyssä on se, että kyseessä ei ole markkinoivan yrityksen myyntiputki vaan nimenomaan ostajapersoonan näkökulma. Tällöin valintakorissa on myös kaikki muut palveluntarjoajat ja kilpailijat sekä myös mahdollisuus olla ostamatta yhtään mitään. 

Lue lisää ostopoluista täältä!

TAVOITTEET

Menestys tarkoittaa tässä asetettuihin tavoitteisiin pääsemistä. Tavoitteiden asentanta onkin tärkeä lähtökohta tekemiselle, ettei ajauduta random-härväämiseen yksittäisten innostavien irtotemppujen perässä. Tärkeä osa tavoitteiden asetantaa on määritellä, miltä menestys näyttää konkreettisesti ja millä se voidaan saada näkyväksi. Tarvitaan siis tarkoituksenmukainen mittaristo ja metriikka muutoksen todentamiseksi. Muuten ollaan perstuntuman varassa. 

“Ollaan saatu tosi paljon hyvää palautetta” tai “koko työryhmä piti hanketta onnistuneena” eivät ole hyviä tapoja todentaa onnistumista. Sen sijaan esimerkiksi “10% kasvu verkkosivuston kautta tulevien kauppojen määrässä”, “15% kasvu kvalifioitujen liidien määrässä” tai “20% kasvu konversiotehokkuudessa” ovat hyviä ja täsmällisiä tavoitteita. Niitä voidaan helposti mitata ja seurata, jos homma pyörii modernin alustan päällä. Niihin on toki syytä lisätä vielä muitakin tarkennuksia kuten vaikkapa ajanjakso, jolla muutoksen halutaan tapahtuvan.

KPI canvas

KPI Canvas on käyttökelpoinen työkalu, kun linjataan tavoitteita, tavoiteltua muutosta ja sitä, miten muutoksen tapahtumista voidaan seurata.

 

databox dashboardVisuaaliset dashboardit ovat erinomainen tapa tehdä onnistumiset tai kehitystarpeet näkyväksi kaikille. Kun tärkeimmät mittarit on määritelty ja halutaan seurata reaaliajassa, miten kehitystä tapahtuu tai on tapahtumatta, on tärkeää, että seuranta on läpinäkyvää. 

Isot linjat ohjaavat tekemistä

MENESTYSSUUNNITELMAN KONSEPTOINTI

Edellisten työvaiheiden pohjalta konseptoidaan sitten varsinainen menestyssuunnitelma. Se on näkemys siitä, millä keinoin asetetut tavoitteet saavutetaan. Se pitää sisällään kaikki ne markkinoinnin, kommunikaation, myynnin ja palvelukehityksen keinot, joilla voimme vaikuttaa onnistumisen todennäköisyyksiin. Keinot ja painopisteet vaihtelevat tilanteesta ja tarpeesta riippuen. Menestyssuunnitelma voi pitää sisällään esimerkiksi seuraavia asioita:

  • Sisältöstrategia 
  • Brändin kirkastus 

  • Kanavastrategia

  • Markkinointisuunnitelma

  • Myynnin pelikirja

  • Suositus budjetista ja panostusten painottamisesta


Hyvä muistaa sekin, että suunnitelma on vasta suunnitelma. Suunnitelma on hyvä alku, mutta vasta sen kurinalainen vieminen käytäntöön johtaa menestykseen. 

“Strategia ilman taktiikkaa on hitain tie voittoon. Taktiikka ilman strategiaa on melua ennen tappiota.”
– Sunzi, Sodankäynnin taito

Haluatko apua menestyssuunnitelman luomiseen tai sen toteuttamiseen? Ota yhteyttä vaikkapa varaamalla aika suoraan Antin kalenteriin niin jutellaan lisää siitä, miten voimme teitä auttaa.

Olemme rakentaneet onnistuneita menestyssuunnitelmia ja vieneet niitä käytäntöön lukuisille asiakkaille niin Suomen markkinoilla kuin globaaleillakin kilpailukentillä ja sekä B2C- että B2B-ympäristössä. On todennäköistä, että näissä melskeissä on jäänyt hihaan sellaisia oppeja ja kokemuksia, joista on teillekin hyötyä!

 

Antti Tolonen

Antti on Blink Helsingin toimitusjohtaja. Hänellä on pitkä kokemus niin kotimaisten kuin kansainvälistenkin yritysten markkinoinnin, myynnin ja asiakaspalvelun kehittämisessä. Antti auttaa yrityksiä luomaan dataohjattavia markkinoinnin, myynnin ja kasvun malleja.

Antti Tolonen